Referat fra Generalforsamlingen for 2008

Her kommer et kort referat af Generalforsamlingen som blev afholdt den 24. februar 2009.

 

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning

3.       Aflæggelse af årsregnskab

4.       Forslag fra Bestyrelsen

4.       Forslag fra Medlemmerne

5.       Valg af Kasserer

6.       Valg af Bestyrelsesmedlemmer

7.       Valg af Suppleant

8.       Valg af Revisor

9.       Eventuelt

 

Ad 1:

AnneLis Lystrup kunne efter valget konstatere, at Generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til Vedtægterne.

 

Ad 2:

Formanden noterede bl.a. i sin beretning, at et fortsat kører fortrinligt i klubben. VB har indgået en ny forbedret sponsoraftale med home som erstatning for aftalen med Danbolig. Beretningen blev godkendt

 

Ad 3:

Kassereren gennemgik regnskabet. Årsregnskabet blev godkendt uden kommentarer. Grunden til underskuddet er, at vi ikke har haft sponsorindtægter. Det har ikke haft indflydelse på driften, da vi fortsat har en lille kapital at trække på. Vi kan dog allerede i Budgettet for 2008 konstatere, at der er sponsorindtægter på vej. Du kan se alle Regnskaber her.

 

Ad 4:

Med afsæt i forslag fra DBF omkring nødvendige ændringer i Vedtægterne, havde Bestyrelsen udvalgt de ændringer som var nødvendige. Forslaget er vedhæftet forneden.

Generalforsamlingen godkendte de opstillede forslag til ændringer af §§ 1, 3 og 11

 

Ad 5: Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne

Ad 5: Kirsten Larsen blev genvalgt med akklamation

Ad 6: Keld Riis og Per Vinding blev genvalgt med akklamation

Ad 7: Yrsa Andresen blev genvalgt som suppleant med akklamation

Ad 8: Ulla Olsen blev genvalgt som revisor med akklamation

Ad 9:

Ole Dockir gjorde opmærksom på, at der stadig er ledige pladser til Bridge Weekenden i Stubbekøbing. Ole opfordrede desuden medlemmerne til at bruge fraværsmeldesystemet enten via hjemmesiden eller på den liste, der altid er fremlagt i spillelokalet.

 (Referent: Keld Riis)

 

 

Vestegnens Bridgeklub                                                                                                  10. Februar 2009

 

Forslag fra Bestyrelsen til ændring af Vedtægterne for Vestegnens Bridgeklub.

 

Dansk Bridgeforbund har gennemgået alle klubbernes vedtægter og fundet, at vedtægterne for Vestegnens Bridgeklub bør ændres på flere punkter.

Bestyrelsen har gennemgået de foreslåede ændringer og har valgt at foreslå nedenstående ændringer, der foreslås vedtaget på klubbens Generalforsamling den 24. februar 2009.

 

Eksisterende tekst:

Forslag til ny tekst:

Baggrund for ændring

§ 1

Klubbens navn er VESTEGNENS BRIDGEKLUB.

§ 1

Klubbens navn er Vestegnens Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Høje-Taastrup kommune.

Klubben er stiftet den 9. februar 1988.

Det er vigtigt, især efter kommunalreformen, at den rigtige kommune er anført. Dette er et krav i Folkeoplysningsloven.

 

§3

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og medlemmerne modtager forbundets medlemsblad.

§ 3

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Østsjælland og er som sådan underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.

Det skal fremgå at klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og hvilket distrikt man tilhører.

 

§11

I tilfælde af opløsning af klubben fordeles en eventuel formue ligeligt mellem klubbens aktive medlemmer på opløsningstidspunktet.

 

 

§ 11

I tilfælde af opløsning af klubben skal en eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre, tilgå Danmarks Bridgeforbund eller en anden almennyttig dansk forening.

 

 

I tilfælde af opløsning kan en eventuel formue ikke tilfalde klubbens medlemmer, men skal anvendes til andre almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

 

Tilfalder en eventuel formue ikke et almennyttigt formål risikere klubben at blive skattepligtig.