Referat fra Generalforsamlingen 2006

Her kommer et kort referat af Generalforsamlingen som blev afholdt den 27. februar 2007.

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning

3.       Aflæggelse af årsregnskab

4.       Forslag fra Bestyrelsen

5.       Forslag fra Medlemmerne

6.       Valg af Bestyrelsesmedlem

7.       Valg af Bestyrelsesmedlem

8.       Valg af Kasserer

9.       Valg af Suppleant

10.   Valg af Revisor

11.   Eventuelt

 

Ad 1:

Arne Lundgaard kunne efter valget konstatere, at Generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til Vedtægterne.

 

Ad 2:

Formanden takkede Keld Riis for initiativet til anskaffelse af BRIDGEMATE. Nordea Danmark Fonden har sponsoreret systemet til de tre bridgeklubber i Taastrup.

 

Ad 3: Kassereren gennemgik regnskabet. Årsregnskabet blev godkendt uden kommentarer. Grunden til underskuddet er, at vi ikke har haft sponsorindtægter. Det har ikke haft indflydelse på driften, da vi fortsat ha en lille kapital at trække på. Du kan se Regnskaber

 

Ad 4: Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter       

 

Nuværende §4 :                 

Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer:

1 formand, 1 næstformand, 1 spilleder, 1 kasserer og 1 sekretær

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Forslag til revideret § 4:

Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer:

1 formand, 1 næstformand, 1 spilleder, 1 kasserer og 1 sekretær

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.        

Foreningen tegnes af formanden samt et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog bemyndige kassereren til at disponere i fornødent omfang vedrørende klubbens almindelige drift.      

 

Ad 5:

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne

 

Ad 6:

Per Vinding blev genvalgt med akklamation

 

Ad 7:

Keld Riis blev genvalgt med akklamation

 

Ad 8:

Kirsten Larsen blev genvalgt som kasserer med akklamation

 

Ad 9:

Mona Nissov blev genvalgt som suppleant med akklamation

 

Ad 10:

Ulla Olsen blev genvalgt som revisor med akklamation

 

Ad 1:

Der var i år ingen emner under dette punkt.

 

 

 (Referent: Per Vinding)